Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy-statement EHBO Almelo

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het EHBO Almelo van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het EHBO is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat het EHBO Almeko de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat het EHBO Almelo verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. De EHBO Almelo is gevestigd in
Almelo aan de Veldkampsweg 28 7605 AR De EHBO Almelo is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40073442.

Waarom verwerkt De EHBO Almelo uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als donateur of voor een andere activiteit telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u. De EHBO Almelo verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. De EHBO Almelo verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door De EHBO Almelo:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs- en overige) overeenkomsten;
 • voor het uitvoeren van acties in verband met (nood-)hulp en andere EHBO activiteiten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij De EHBO Almelo te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van De EHBO Almelo, kunt u een brief of e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar onderstaand adres of .voorzitter@ehboalmelo.nl

De EHBO-Almelo

T.a.v. de Voor Zitter

Veldkampsweg 28

7605 AR Almelo

 

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van De EHBO Almelo dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die De EHBO Almelo verstuurt.

Van personen die hulp krijgen van De EHBO Almelo worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden hulpverlening. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag het Rode Kruis alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De EHBO-Almelo hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van De EHBO-Almelo waarbij De EHBO-Almelo erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het maken van studies, modellen en statistieken;
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van De EHBO-Almelo, bijvoorbeeld bij geschillen;
  • het beheer van leden-/donateursgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/donateurs of voor het detecteren van behoeften van de donateurs;
  • het verzorgen en verbeteren van de website waarbij De EHBO-Almelo door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die De EHBO_Almelo daarbij gebruikt, is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies);
  • het deelnemen aan Facebook’s Custom Audience-programma of andere soortgelijke social media programma’s waarmee De EHBO-Almelo u gepersonaliseerde advertenties kan tonen als u Facebook of andere social media bezoekt. De EHBO-Almelo kan uw e-mailadres of een andere identificatie met Facebook delen om Facebook te laten nagaan of u een Facebook-account heeft. Voor meer informatie over aangepaste doelgroepbenadering kunt u de website van de provider van het social netwerk bezoeken.

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

De EHBO-Almelo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft De EHBO-Almelo een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen De EHBO_Almelo.
 • De EHBO-Almelo kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van het
  De EHBO Verenigingen of met de diverse functionarissen in binnen en buitenland.
 • De EHBO-Almelo ziet erop toe dat zo goed als mogelijk de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast, ook als uitwisseling buiten de EU plaatsvindt.
 • De EHBO-Almelo kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de lokale afdelingen persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
 1. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten De EHBO-Almelo.
 • Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en De EHBO-Almelo of wanneer De EHBO-Almelo  hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. De EHBO-Almelo sluit een verwerkersovereenkomst met externe partijen die onder verantwoordelijkheid van De EHBO-Almelo gegevens verwerken.
 • Bij uitwisseling buiten de EU neemt De EHBO-Almelo de daarbij geldende regels in acht.
 1. Geen commercieel gebruik.
 • De EHBO-Almelo zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De EHBO-Almelo kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De EHBO-Almelo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daar naast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan onderstaand adres of per e-mail via voorzitter@ehboalmelo.nl.

De EHBO-Almelo

T.a.v. de Voor Zitter

Veldkampsweg 28

7605 AR Almelo

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?
Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met de Privacy Officer via het Verenigingskantoor in Den Haag.

Laatste update: 5 november  2018

Blijf op de hoogte