Ledenvergadering

 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de KNV EHBO afdeling Almelo u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op
Woensdag 1 Maart 2023 vanaf 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in ons gebouw
De “Trekpleister” Veldkampsweg 28 te Almelo.
De notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage.
De Algemene ledenvergadering is de jaarlijkse vergadering van KNV EHBO Afdeling Almelo en beslist over alle aangelegenheden inzake de vereniging en haar leden.

Agenda 

1   Opening
2   Mededelingen ( Overlijden T.Wolthuis)
3   Ingekomen stukken
4   Notulen jaarvergadering 06-04-2022
5   Toelichting  op het jaarverslag door de penningmeester
6   Verslag kascommissie
7   Benoeming kascommissie
8   Vaststelling contributie 2024
9   Bestuursverkiezing: Mevrouw M.Purperhart  (Secretaris) is aftredend en herkiesbaar.
     Tegen kandidaten kunnen zich tot 15 februari 2023
schriftelijk melden bij het bestuur 
10  Rondvraag
11  Sluiting officiële gedeelte 

Na afloop bestaat de gelegenheid nog gezellig bij elkaar te blijven met een hapje en een drankje

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.