Ledenvergadering

 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de KNV EHBO afdeling Almelo u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op
Woensdag 10 April 2024 vanaf 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in ons gebouw
De “Trekpleister” Veldkampsweg 28 te Almelo.
De notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage.
De Algemene ledenvergadering is de jaarlijkse vergadering van KNV EHBO Afdeling Almelo en beslist over alle aangelegenheden inzake de vereniging en haar leden.

Agenda

1 Opening

2 Mededelingen

3 Ingekomen stukken

4 Notulen jaarvergadering 1 maart 2023 (ter inzage vanaf 19.30 uur)

5 Toelichting op het jaarverslag door de penningmeester

6 Verslag kascommissie

7 Bestuursverkiezing: De heer G. Horst (penningmeester) is aftredend en niet herkiesbaar

8 Rondvraag

9 Sluiting officiële gedeelte

Na afloop bestaat de gelegenheid nog gezellig bij elkaar te blijven met een hapje en een drankje

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.