Ledenvergadering

 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de KNV EHBO afdeling Almelo u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op
Woensdag 1 juli 2020 vanaf 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in ons gebouw
De “Trekpleister” Veldkampsweg 28 te Almelo.
De notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage.
De Algemene ledenvergadering is de jaarlijkse vergadering van KNV EHBO Afdeling Almelo en beslist over alle aangelegenheden inzake de vereniging en haar leden.

De Agenda
1 Opening om 20.00 uur
2 Mededelingen
3 Ingekomen stukken
4 Vaststellen van de notulen van de vorige ledenvergadering
5 Toelichting op de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen jaar door
de penningmeester
6 Verslag kascommissie
7 Verlenen décharge aan het bestuur over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar
8 Vaststelling contributie over het jaar 2021
9 Verkiezing bestuur
Penningmeester de heer G.H.M.Horst is aftredend en herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen zich tot 15 maart a.s. schriftelijk melden bij de
secretaris
( secretaris@ehboalmelo.nl)
10 Rondvraag
11 Huldiging jubilarissen
12 Sluiting officiële gedeelte

Na afloop bestaat de gelegenheid nog gezellig bij elkaar te blijven met een hapje en een drankje

Met vriendelijke groeten
Het bestuur