ANBI-Vergunning

Naam instelling
Afdeling Almelo van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij ongelukken

RSIN
804700977

Contactpersoon
G. H. M. Horst penningmeester
De Ibis 11
7609 ES Almelo
penningmeester@ehboalmelo.nl

Doelstelling:
De ” Eerste Hulp Bij Ongelukken” bevorderen in de ruimste zin van het woord.
Het bevorderen van het geven van voorlichting over eerste hulpverlening
Het bevorderen en organiseren van opleidingen, waarbij de personen na afloop van de
opleiding in staat zijn de goede Eerste Hulp te verlenen.
Het betreft zowel de opleiding Eerste Hulp als ook de opleiding reanimatie.
Door het geven van herhalingslessen de leden competent te houden zodat zij ook na de
opleiding eerste hulp kunnen blijven verlenen
Bijstand verlenen bij velerlei activiteiten door middel van dienstverleners.

Bestuur:
Erevoorzitter de heer A. Gerritsen burgemeester van Almelo
Voorzitter: de heer M .Smit
Secretaris: mevrouw J. M. Purperhart
Penningmeester: de heer G .H. M. Horst

Beloningsbeleid:
Zowel het bestuur en de leden van de vereniging bestaan alleen uit vrijwilligers.
Er worden geen vergoedingen verstrekt voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
Tenzij er reiskosten moeten worden betaald door de leden, deze worden dan door de
vereniging vergoed.

Beleidsplan:
Het beleidsplan is er op gericht de doelstelling van de vereniging te behalen.
Dit wordt geprobeerd te halen door:
Het onder de aandacht brengen van de noodzaak van een eerstehulpverlening
Wij trachten dit te bereiken door het bevorderen van het geven van voorlichting en het
geven van onderricht zowel EHBO als ook reanimatie
Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.

Verslag van de activiteiten:
De vereniging houd zich indien er voldoende belangstelling is bezig met:
Basiscursus EHBO, welke opleidt voor het EHBO diploma
Herhalingslessen EHBO, om het behaalde diploma geldig te houden
EHBO ondersteuning bij allerlei evenementen in de ruime omgeving.

Financiële verantwoording:
De penningmeester stelt ieder jaar een jaarverslag op,
waarin de baten en de lasten worden verantwoord.
Dit verslag wordt voorafgaand aan de ALV door een benoemde kascommissie
gecontroleerd.
Dit verslag ligt in het clubgebouw onder toezicht van de penningmeester ter inzage.

De inkomsten bestaan uit:
Contributie
Opleiding
Jaarlijkse collecte
Evenementen vergoedingen

De uitgaven bestaan uit:
Kosten opleiding
Aanschaf materiaal/ kleding
Onderhoud eigen gebouw
Diverse onkosten

Giften zijn van harte welkom op onze rekening bij de ING onder nummer                                 NL 35 INGB 0000834851

Jaarverslag 2021

Totaal Ontvangen :                                                            €           17.981,48
Totaal Uitgaven    :                                                            €        –  16.000,72 ___________________________________________________________________________
Positief resultaat :                                                             €             1.980,76

Het positief resultaat over 2021 zal in 2022 o.a. besteed worden aan aanschaf kleding,
Verbandmateriaal en Onderhoud gebouw.